Procedura nazewnictwa i numerowania dokumentów BIM

Nazewnictwo i numerowanie

Rdzeniem każdego projektu są zawierane w nich dane: graficzne i niegraficzne, które powinny być dostarczane i zarządzanie przy użyciu tej samej metody i procedury. Opracowanie z serii ISO 19560, wprowadza termin „standardowe metody i procedury (ang. standard method and procedurę, SMP), które obejmują procesy nazywania, wyrażania i odwoływania się do informacji. Pośród elementów, które wymagają opracowania takich standardów i metod, my zajmiemy się dziś procedurą nazewnictwa i numerowania dokumentów BIM, które należy udostępnić we właściwy, miejscu w środowisku CDE, które jest ustalone dla całego zespołu projektowego.

PROCEDURA NAZEWNICTWA I NUMEROWANIA DOKUMENTÓW BIM

Standard nazewnictwa powinien ułatwiać uczestnikom projektu łatwiejszy i szybszy

dostęp do informacji. Stawiane jest im kilka założeń:

  1. Dla czytelności nazwy, stosuj separator (myślnik), pomiędzy poszczególnymi elementami.
  2. Każda nazwa dokumentu jest unikalna i niepowtarzalna. Opisuje jego zawartość i odróżnia je od wszystkich innych tytułów.
  3. Ilość informacji w tytule powinna być wystarczający, aby wyjaśnić co dany dokument zawiera, bez konieczności jego otwierania.
  4. Nazwa dokumentu powinna być zwięzła i możliwie jak najkrótsza, aby metadane pliku były czytelne.
  5. W przypadku dwujęzycznych projektów, tytuły powinny być opracowane w obu językach.
  6. W trakcie trwania projektu długość kodu numerowania dokumentów, powinna być taka sama.

Zmiany w przyjętym standardzie nazewnictwa w tracie realizacji projektu nie powinny mieć miejsca. Gdyby jednak się okazało, że uzgodniony i zatwierdzony standard nazewnictwa wymaga rozszerzenia, czy innej modyfikacji, Menedżer BIM Wykonawcy wraz z Menedżerem Informacji Zamawiającego i Menedżerem BIM Inżyniera Kontraktu uzgodnią zmiany, które następnie zatwierdzi Zamawiający.

Zostaną one dołączone do dokumentów projektu w postaci aneksu do Planu Wykonania BIM oraz

  1. zostaną rozpowszechnione i wdrożone u wszystkich stron biorących udział w projekcie,
  2. jeżeli Zamawiający posiada swoje wytyczne dla systemu nazywania i numerowania dokumentów, powinien w Wymaganiach Informacyjnych Zamawiającego (EIR), opisać oczekiwany przez siebie standard nazywania plików oraz oznaczania komponentów modelu (razem z warstwami);

W przypadku gdy Zamawiający nie posiada własnego standardu kodowania, może zażądać go Wykonawcy. Zostanie to przedstawione w Planie Wykonania BIM (BEP) Wykonawca, zaproponuje system nazewnictwa plików i przedłoży go Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o akceptacji lub odrzuceniu zaproponowanego przez Wykonawcę standardu CAD/BIM, oceniając jego zgodność z charakterem projektu, jego wymogami i celami BIM, możliwościami środowiska CDE i planowanymi w nim procesami współpracy międzybranżowej.

Zgodnie z wymienionymi zasadami oraz w oparciu o normę ISO 19650, nazwa dokumentu będzie posiadać 6 podstawowych komponentów. Spokojnie

KOD PROJEKTU

Pierwszym elementem w procedurze nazewnictwa i numerowania dokumentów BIM jest kod projektu (identyfikator). Jest to sześcioznakowy kod projektu, który jest niezmienny przez cały czas trwania projektu. Jego zalecana długoś stanowi 3-6 znaków: liter lub cyfr. Powinien być zidentyfikowany w momencie rozpoczynania projektu

KOD AUTORA (TWÓRCY)

Drugim elementem struktury nazewnictwa jest identyfikator autora dokumentu, czyli podmiotu inicjującego powstanie dokumentu. Może być to kod alfanumeryczny lub numeryczny. Kod twórcy lub organizacji, powinien posiadać od 3 do 6 znaków. Najczęściej są to pierwsze znaki nazwy lub akronimy np. MUM

POZIOM

Trzecim elementem kodu nazwy dokumentu, jest poziom (kondygnacja). Składa się z dwóch znaków alfanumerycznych lub numerycznych, które wskazują poziom kondygnacji w obiekcie kubaturowym np. parter. Kod poziomu powinien posiadać 2 znaki.

Oznaczenia zgodne ISO uwzględnia również kilka innych przypadków, występowania dokumentów:

KodPoziom
Standardowe kody
ZZWiele poziomów
XXPoziom nie ma zastosowania (dokument nie związany z żadnym poziomem)
GFPoziom 0 (parter)
00Poziom terenu lub dla projektów liniowych
Dla każdego piętra, należy użyć numeru
01Poziom 1  ( 1 piętro)
02Poziom 2 (2 piętro)
(…) 
Dla każdego półpiętra (antresol), należy użyć przedrostka M
M1Półpiętro nad poziomem 1
M2Półpiętro nad poziomem 2
(…)(…)
Dla każdego poziomu poniżej parteru, należy użyć przedrostka B
B1Poziom -1
B2Poziom -2
(…)(…)

TYP PLIKU

Kolejnym elementem struktury nazewnictwa jest typ pliku (rodzaj dokumentu). Składa się z 2 znaków alfabetycznych. Poniżej tabela oznaczeń typu pliku według normy ISO 19650:

KodTyp pliku
Typy plików dla rysunków i modeli
AF (pl. AN)Animacja
CM (pl. MS)Model scalony
CR (pl. MK)Model koordynacyjny
DR (pl. R2)Rysunek 2D
M2 (pl. M2)Model 2D
M3 (pl. M3)Model 3D
MRModel do innych celów np. analizy termicznej
VSWizualizacja (model przygotowany pod wizualizację)
Typy plików dla dokumentów
BQ (pl. PR)Przedmiar
CA (pl. OB.)Obliczenia
CO (pl. KO)Korespondencja
CP (pl. PK)Plan kosztów
DB (pl. BD)Baza danych
FN (pl. NO)Notatka
HS (pl. BH)BHP
IE (pl. WI)Plik wymiany informacji
MI (pl. PN)Protokół / notatka z wydarzenia
MS (pl. OM)Opis metody
PPPrezentacja
PRProgram
RD (pl. KK)Karta katalogowa
RIProśba o informację (RFI)
RPRaport
SA (pl. HZ)Harmonogram zakwaterowania
SH (pl. HA)Harmonogram
SN (lub CH)Checklista (eng. snagging list)
SPSpecyfikacja
SU (pl. BA)Przegląd / badanie

KOD BRANŻY

Piątym elementem struktury nazewnictwa jest kod branży. Stanowi on jeden znak. Poniżej tabela oznaczeń typu pliku według normy ISO19650:

KodBranża
AArchitekt
BGeodeta
CInżynier
DInżynier ds. odwodnień, autostrad
EElektryk
FZarządca budynku
GGeometra
HProjektant ogrzewania i wentylacji
IProjektant wnętrz
KKlient/Zamawiający
LArchitekt krajobrazu
MInżynier mechanik
PBHP
QRzeczoznawca
SKonstruktor
TUrbanista
WWykonawca
XPodwykonawca
PProjektant specjalista
ZOgólne (niedyscyplinarne)
J, N, R, U lub V przypisane są do niestandardowych ról związanych z projektem. Jeżeli zostaną użyte, należy je umieścić w tabeli z przypisaną rolą

NUMER DOKUMENTU

Ostatnim, szóstym elementem jest numer dokumentu. Kod ten opisuje w usystematyzowany sposób numer porządkowy dokumentu uwzględniając przy tym charakterystyczne potrzeby informacyjne. Numeracja dla standardowego kodowania powinna składać się z 4-6 cyfr, używanych sekwencyjnie. Należy używać zer wiodących. Dobrą praktyką jest odpowiednia segregacja numerów np. od 1000 do 1999 to dokumenty dotyczące 1 piętra.

Tak uwzględniając wszystkie omówione zagadnienia, cała nazwa dokumentu będzie wyglądała np.:

202304-MUM-03-DR-A-0003

ROZSZERZENIE PODSTAWOWEGO KODU

Kod ten może być rozszerzony o dodatkowe elementy: etap projektu, obszar oraz metadane oraz o oznaczenie rewizji danego dokumentu.

ETAP PROJEKTU

Pierwszym elementem, który ułatwi sprawdzenie zawartości dokumentu bez jego otwierania jest etap projektu. Kod etapu powinien posiadać od 2 do 6 znaków, alfabetycznych. Najczęściej są to pierwsze znaki nazwy np. INW dla inwentaryzacji czy WYK dla wykonawczego.

OBSZAR

Projekt, zwłaszcza duży powinien zostać podzielony na możliwe do zarządzania obszary [korytarze projektowe „volume strategy”]. Wiąże się to również z jakością danych jak np. ciężar pliku. Każdy obszar powinien być zidentyfikowany jako logiczna część pracy, która ma być wykonana przez zespół. Kod obszaru powinien posiadać 2 znaki, alfanumeryczne.

METADANE (STATUS DOKUMENTU)

Ostatnim elementem kodu struktury nazewnictwa są metadane (status dokumentów). Ten element powiązany jest ze środowiskiem wymiany danych (CDE), konieczne do skutecznego zarządzania. Użycie określonego procesu zarządzania może spowodować, że niektóre kody nie będą miały zastosowania do niektórych typów dokumentów. Są to metadane które mają wskazywać na stan zaawansowania informacji w CDE, tak aby każdy miał świadomość w jakim celu dane informacje mogą być wykorzystywane. Dzięki statusom, każdy kto ma dostęp do platformy, widzi stopień zaawansowania i postępu pracy. Norma ISO wskazuje następujące statusy:

Kody statusów  obowiązujące  w procedurze nazewnictwa i numerowania dokumentów BIM zostały przedstawione w tabeli poniżej:

StatusOpisRewizjaDane graficzneDane niegraficzneDokumentKomentarz
Przygotowanie (work in Progres (WIP) 
S0Dokument
w toku opracowania.
P.0n.0n+++Informacja niezweryfikowana. Ograniczona możliwość użytkowania.
Współdzielone (shared) 
S1Plik nadaje się do koordynacji wewnętrznej.  P.0n+Jest udostępniony i używany przez inne dyscypliny jako tło dla ich informacji.
S2Odpowiedni do informowaniaP.0n++Plik nadający się do koordynacji zewnętrznej z innymi w ramach jednego projektu.
S3Odpowiedni do przeglądu i komentowaniaP.0n+/-++Plik nadający się do skomentowania między zespołami.
S4Odpowiedni do zatwierdzenia etapuP.0n+Plik odpowiedni do uzyskania wymagań zewnętrznych z Interesariuszami lub jako załącznik do wystąpień o uzyskanie wymagań, opinii, uzgodnień zewnętrznych.
S5Dokument wycofanyP.0n   
S6Odpowiedni do zatwierdzenia modelu PIMP.0n+
S7Odpowiedni do zatwierdzenia modelu AIMP.0n+
Z WIP do opublikowanych (nieautoryzowane, pozaumowne) 
D1Odpowiednie do szacowania kosztówP.0n.0n+++
D2Odpowiedni do przetarguP.0n.0n++
D3Odpowiedni dla wykonawcyP.0n.0n+++
D4Odpowiedni dla producentówP.0n.0n++
Dokumenty opublikowane (wynikające z umowy) 
A1, A2, AnZatwierdzone i zaakceptowane jako zakończony etapC.0n+++ 
B1, B2, BnCzęściowo podpisane: z drobnymi uwagami Klienta.P.0n.0n+++Drobne uwagi powinny być oznaczone przez wstawienie „chmurki” i oświadczenia „w zawieszeniu” do czasu komentarza zostanie rozwiązany, a następnie ponownie przesłany do pełnego autoryzacja.
Opublikowano do akceptacji modelu AIM 
CRJako dokumentacja Dokumentacji Budowlanej, PDF, modele itpC.0n+++ 
Archiwizacja
WWycofanyW.on+++ 

OPISYWANIE REWIZJI I WERSJI REWIZJI

Rewizje to nic innego jak kontrola wersji projektu. Nie wiem, czy uda się znaleźć osobę która nigdy nie nadpisała przypadkiem pliku lub nie mogła wrócić do koncepcji sprzed 2 dni. Myślę, że każdy z nas zna ten ból i żal, pomimo świadomości „zasadności” wykonywania rewizji. Nawet jeśli nie pracujesz na projektach BIMowych, dobrze mieć wyrobioną zasadę „zapisywania jako” z codzienną zmianą nazwy pliku np. daty powstawania. Wtedy po paru dniach możesz odtworzyć poprzedni dokument i sprawdzić zmiany lub wrócić do 1 wersji ułożenia płytek.

2Informacje o rewizji są kodowane w formie alfanumerycznej. ISO 19650 proponuje następujące rozwiązanie:

gdzie:

P: oznacza informację nie kontraktową (Preliminary), w trakcie przygotowania. W momencie opublikowania, kod zmienia się na informację kontraktową (Contractual)

: numer rewizji, które zostały udostępnione i inne zespoły mają do niej wgląd; dwu znakowy numeryczny kod

: numer wersji rewizji; zmiany wprowadzonej w pliku lokalnie; tylko jeden zespół widzi te wersje; wersja pliku jest każdorazowo podwyższana o 1; każda zmiana wersji jest zapisywana w archiwum

Ilustracja od National Annex approach

Oczywiście nie są to jedyne słuszne rozwiązania. Dużo zależy także od używanego programu – jedne używają tylko daty jako metadanej rewizji, a inne numerację liczbową. Tutaj znowu najważniejszy jest proces i uzgodnienie wspólnej formy na początku projektu.

Proces numeracji rewizji jest przedstawiony na poniższej grafice. Zbiór informacji w stanie “Work In Progres” zmienia numer rewizji ostatniej cyfry tak długo jak pozostaje wewnątrz jednego zespołu. Następnie, gdy zbiór zostaje zaakceptowany trafia do stanu “Shared” i zmienia numer rewizji na P.02.01. Jeśli plik wraca do stanu “Work In Progress” rewizje zmieniają numery na P.02.02, P02.03 itd. Gdy informacja zostanie zaakceptowana i trafi do stanu “Published” otrzymuje ona oznaczenie C.01.

Grafika dzięki uprzejmości John Ford oraz UK BIM Framework stworzony przez: the UK BIM Alliance, CDBB i BSI.

OBRÓT DOKUMENTÓW W ŚRODOWISKU CDE

Uwzględniając wszystkie oznaczenia o których dziś już czytałeś, warto wspomnieć również o przepływ pracy CDE. Jest to możliwe dzięki umożliwieniu dostępu do informacji podmiotom, którym dostęp ten jest niezbędny, aby realizować postawione wymagania informacyjne.

W procesie realizowanym zgodnie z ISO 19650 stosowanie CDE umożliwia opracowanie federacyjnego modelu informacyjnego.

Praca w toku (ang. Work in progres)

To obszar działalności zespołu projektowego. Zbiór informacji nie powinny być widoczne ani dostępne dla innych zespołów. Zespół generuje informację na pliku, który jest trzymany na serwerze firmowych albo wewnętrzny CDE.

Sprawdzenie / kontrola (ang. Check/Review/approve)

Każdy zespół zadaniowy weryfikuje wytworzone informacje porównując je z planem dostarczenia informacji oraz standardami informacyjnymi projektu. Dokumenty są sprawdzane pod kątem zgodności z przyjętymi dla projektu metodami i procedurami tworzenia informacji m.in.: z EIR, z poziomem zapotrzebowania na informacje. Tak sprawdzony dokument, oznaczany jest odpowiednim kodem zdatności i przekazywany jest do obszaru współdzielonego.

Współdzielony (ang. Shared)

W tym obszarze znajduje się cała dokumentacja, która służy do koordynacji oraz jako podkład do dalszej współpracy między zespołami. W obszarze tym znajdują się także informacje przeznaczone do autoryzacji (obszar taki zwany jest także „client shared”). Edycja modeli informacyjnych wymaga zwrócenia ich do obszaru „pracy w toku”.

Recenzja / autoryzacja (ang. review / authorize)

W tym stanie przejściowym porównuje się zawartości informacyjne z wymaganiami w zakresie koordynacji, kompletności i dokładności. Jeśli zbiór informacji spełnia wymagania, przenosi się go do stanu “Published”. Jeśli natomiast gdy posiada on braki odsyłany jest do stanu “Work In Progress” w celu poprawy przed wysłaniem do kolejnej koordynacji. Po zatwierdzeniu dokumentów, mogą one zostać wykorzystane do dalszego szczegółowego projektowania, do użytkowania przez wykonawcę lub do zarządzania obiektem.

Opublikowane (ang. Published)

Obszar opublikowane zawiera wyłącznie informacje poprawne i zatwierdzone w kontekście ich możliwości ich użycia, przez kolejnych uczestników procesu inwestycyjnego. Status ten powinny otrzymać wszystkie dane zawarte w PIM na zakończenie projektu oraz w AIM na etapie eksploatacji.

Archiwum (ang. Archive)

Obszar ten zwiera zapis historii rozwoju pliku. Może też posłużyć w rozwiązaniu sporów pomiędzy uczestnikami procesu.

Inżynier aplikacji BIM
Joanna Grafka

Uczestniczenie w szkoleniach jest doskonałym sposobem na zdobycie dodatkowych kwalifikacji, co niesie ze sobą szereg korzyści istotnych zarówno dla firmy jak i jej pracownika, dlatego zajrzyj już teraz do naszej oferty szkoleniowej i wybierz coś dla siebie!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat innych metod pracy z BIM, zajrzyj na nasz kanał YouTube! W przypadku chęci skontaktowania się z nami, czy wyboru szkolenia dopasowanego do Twoich potrzeb, kliknij poniżej 🙂


Odwiedź nas też w innych miejscach! 🙂

Previous

AutoCAD i AutoCAD LT 2024


Click here to view all of our blog posts