Polityka prywatności i plików cookies

I. Postanowienia wstępne

§ 1

Pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie sklepu internetowego www.mum.pl, przy czym pojęcie Kupującego oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

§ 2

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne Sprzedawca wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

II. Dane osobowe

§ 3

1. Kupujący w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego lub zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu.

3. Wszelkie dane osobowe, które Kupujący wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 4

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Kupujących innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.

3. W celu wykonania umów zawieranych z Kupującymi za pośrednictwem Sklepu, ich dane będą powierzane w szczególności następującym podmiotom:

        1. świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Kupującemu towary zakupione w Sklepie:

                UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prądzyńskiego nr 1/3, 01-222 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036680, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5221004200, o kapitale zakładowym w kwocie 5 027 000,00 zł;

 

        2. świadczącym usługi hostingu Sklepu na rzecz Sprzedawcy:

                nazwa.pl Spółka z o.o,  z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000594747, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego,  NIP 6751402920,

 

        3. operatorom płatności:

                PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

§ 5

Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy.

§ 6

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym w celu rozpoznawania reklamacji.

2. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Kupujący może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sprzedawca ma prawo do wysyłania na podane przez niego adresy e-mail lub numery telefonu newsletterów, w tym informacji o nowych towarach lub akcjach promocyjnych. Jeżeli Kupujący udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

§ 7

Dane osobowe zebrane przez Sprzedawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

§ 8

Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

III. Pliki cookies

§ 9

1. Sklep wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Kupującego, które mogą być następnie odczytywane przez Sprzedawcę.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

        1. dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Kupującego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

        2. utrzymania sesji Kupującego, dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

        3. dostosowania zawartości newslettera do preferencji Kupującego;

        4. wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Sklepie;

        5. marketingowym.

3. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 

        1. popularyzacji Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram.

4. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

        1. „sesyjne” (session cookies): są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Kupującego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

        2. „stałe” (persistent cookies): przechowywane są w urządzeniu Kupującego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

§ 10

1. Sprzedawca informuje także Kupujących, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego.

2. Sprzedawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

        1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

        2. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

        3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

        4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 

§ 11

Sprzedawca informuje także Kupujących, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§ 12

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Kupującego mogą być wykorzystywane również przez współpracujące ze Sprzedawcą podmioty trzecie.

IV. Inne

§ 13

Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 14

Sprzedawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Sklepu.

§ 15

1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Sprzedawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: marketing@mum.pl

2. Polityka znajduje się na stronie  https://www.mum.pl/polityka-prywatnosci/ oraz w siedzibie Sprzedawcy.

Polityka Prywatności

Updated on 2017-10-24T12:55:25+00:00, by admin.