Polityka Prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

I. Postanowienia wstępne

§ 1

Pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie sklepu internetowego www.mum.pl, przy czym pojęcie Kupującego oznacza w zależności od kontekstu Klienta, Konsumenta lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

§ 2

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne Sprzedawca wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

II. Dane osobowe

§ 3

1. Kupujący w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, w tym w celu skorzystania z usługi złożenia zamówienia w Sklepie, zamówienia newslettera musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w korespondencji ze Sprzedawcą możliwe jest podanie danych osobowych, by umożliwić Sprzedawcy udzielenie odpowiedzi.

2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z powyższych usług świadczonych przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

3. Wszelkie dane osobowe, które Kupujący wprowadzi do formularzy, w tym formularza zamówienia, formularza zapisu na newsletter i webinar lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Natomiast od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 4

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca –  Man and Machine Software Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 52, 90-626. NIP: 7282223682; KRS: 0000075264; REGON: 472144058. O dodatkowe informacje wystąp pisząc na maila: marketing@mum.pl.

2. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Kupujących innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

3. Sprzedawca informuje, że odbiorcami danych osobowych będą:

a) podmioty zapewniające hosting Sklepu, zajmujące się jego bezpieczeństwem,
b) podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Kupującemu towary zakupione w Sklepie:

                UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prądzyńskiego nr 1/3, 01-222 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036680, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5221004200, o kapitale zakładowym w kwocie 5 027 000,00 zł;

c) operatorzy płatności,
      d) upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe,
e) reklamodawcy
f) dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów, prowadzenia komunikacji z poziomu Sklep

§ 5

1.  Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy. Od dnia 25.05.2018 r. Kupujący będzie miał również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Kupujący będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (http://www.giodo.gov.pl/).

2. Od dnia 25.05.2018 r. Kupujący będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania jego danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

§ 6

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym w celu rozpoznawania reklamacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadane przez Kupującego za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Sprzedawcy oraz jego usług.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Sprzedawcy jest prowadzenie marketingu własnych usług.

3. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Kupujący może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sprzedawca ma prawo do wysyłania na podane przez niego adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych (newsletterów, w tym informacji o nowych towarach lub akcjach promocyjnych). Jeżeli Kupujący udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§ 7

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedawcy na rzecz Kupującego. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Sprzedawcę lub wyrażenia przez Kupującego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu komórkowego.

§ 8

Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

III. Pliki cookies

§ 9

1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie) , które mogą być następnie odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

2. Sprzedawca wykorzystuje zarówno pliki cookies wewnętrzne, czyli pochodzące ze Sklepu, jak i zewnętrzne, czyli pochodzące od innych niż Sprzedawca podmiotów.

3. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, dopasowywania treści Sklepu oraz newslettera do preferencji danego Kupującego i optymalizacji korzystania ze Sklepu, marketingowych, reklamowych, popularyzacji Sklepu za pomocą serwisów: Facebook, LinkedIn, YouTube oraz zapewnienia prawidłowego działania Sklepu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

4. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

a) „sesyjne” (session cookies): są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Kupującego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

b). „stałe” (persistent cookies): przechowywane są w urządzeniu Kupującego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

§ 10

1. Sprzedawca informuje także Kupujących, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego.

2. Sprzedawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

2. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

§ 11

Sprzedawca informuje także Kupujących, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§ 12

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Kupującego mogą być wykorzystywane również przez współpracujące ze Sprzedawcą podmioty trzecie.

IV. Inne

§ 13

Kupujący nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 14

Sprzedawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Kupujący będzie korzystać z Sklepu.

§ 15

1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Sprzedawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: marketing@mum.pl

2. Polityka znajduje się na stronie  https://www.mum.pl/polityka-prywatnosci/ oraz w siedzibie Sprzedawcy.