Waga stali zbrojeniowej w zestawieniach Autodesk Revit

Niedawno spotkałam się z tezą, jakoby Revit nie potrafił policzyć w zestawieniach ciężaru stali – konstrukcyjnej lub zbrojeniowej.

Nie jest to prawdą – w dodatku istnieją co najmniej dwie metody na uzyskanie wagi elementów stalowych i nie mówię tu o obliczeniach szacunkowych zbrojenia dla objętości betonu.

Skupmy się na pozyskaniu wagi łącznej istniejącego zbrojenia w modelu. Wymaga to zamodelowania zbrojenia we wszystkich obiektach żelbetowych, gdyż program zlicza wszystkie pręty w modelu. Dokładność wyliczeń będzie zatem wprost proporcjonalna do dokładności modelu.

 Zestawienie stali zbrojeniowej na podstawie długości prętów

Revit pozwala na modelowanie zbrojenia, a następnie zestawienie prętów w tabeli. Każdy pręt zbrojenia, zarówno pojedynczy, jak i umieszczony w zestawie czy w siatce zbrojenia podlega obliczeniom.

Posłużę się nieskomplikowanym modelem, zawierającym zbrojenie dwóch slupów oraz zbrojenie powierzchniowe stropu, jak niżej.

Tworzę typowe zestawienie, dodając pola Typ, Rodzaj prętów, Ilość, Średnica pręta i Długość pręta.

Dla stali zbrojeniowej istnieją tabele wagi 1 metra pręta – zależnie od średnicy. Przykładowo, po przyjęciu gęstości stali 7,85 kg/dm3, dla pręta okrągłego:

– 1 mb pręta Ø6 waży 0,2219 kg

– 1 mb pręta Ø10 waży 0,6165 kg

– 1 mb pręta Ø16 waży 1,5783kg

Gdyby rodzina pręta w Revit posiadała współczynnik masy, to po pomnożeniu tego współczynnika przez ilość prętów oraz przez długość uzyskalibyśmy masę prętów.

W typowym szablonie rodziny prętów nie posiadają parametru wagi 1mb. Dodaję zatem w projekcie parametr Waga 1mb stali dla kategorii Zbrojenie prętami, mogę też dodać go dla ram i słupów konstrukcyjnych, jak niżej, o ile w projekcie wystąpią takie profile stalowe i na bazie danych od producenta będziemy mogli również policzyć łączną masę stali konstrukcyjnej.
Zwracam uwagę na typ parametru. W przypadku typu Masa, współczynnik będzie miał jednostkę kg.

Zaglądam do właściwości typu dowolnej rodziny pręta w projekcie – wpisuję stosowną wartość dla średnicy.

Nieco szybciej będzie uzupełnić wartości wagi w tabeli zestawienia. Do wcześniej pokazanego zestawienia dodaję pole Waga 1mb stali, formatuję je z trzema miejscami po przecinku i uzupełniam wartości.

Brakuje pola, które obliczy mi wagę zbrojenia w projekcie. W zestawieniu, w zakładce Pola, korzystam z funkcji  (Dodaj obliczony parametr). Dodaję parametr typu Masa o nazwie Waga stali, z wzorem Ilość * Długość pręta / 1000 mm * Waga 1mb stali.

 

W zestawieniu, dla nowego pola w zakładce Formatowanie włączam sumowanie.

Mam wagę jako sumę pod kolumną Waga stali.

Zestawienie stali konstrukcyjnej na podstawie objętości materiału

Druga metoda to obliczenie objętości stali zbrojeniowej, a następnie przemnożenie jej przez gęstość, również zakładam 7,85 kg/dm3 (7850 kg/m3).

Dla porównania posłużę się tą samą tabelą zestawienia Revit jak dla wcześniejszej metody.

Dodaję kolumnę Objętość zbrojenia, z włączoną opcją Licz sumy w zakładce Formatowanie. Ustawiam też

Następnie tworzę w zestawieniu nowy obliczony parametr  (Dodaj obliczony parametr), o nazwie Waga stali (z objętości), o wzorze Objętość zbrojenia / 1 m³ * 7850 kg, jak niżej, z włączeniem opcji Licz sumy w zakładce Formatowanie.

Widać, że obie metody podają mi taki sam wynik sumaryczny.

Obie powyższe metody można zastosować dla zestawień stali konstrukcyjnej słupów i belek, ponieważ program automatycznie liczy podstawowe parametry, jak długość czy objętość. Przy zastosowaniu drugiej metody, czyli objętości stali, pomnożonej przez gęstość (Objętość / 1 m³ * 7850 kg), zestawienie przykładowego projektu z kilkoma belkami stalowymi wyglądałoby następująco.

Previous

Podkategoria Ukryte krawędzie obiektów modelu w Autodesk Revit

Autodesk Inventor – zmiana skali opisu

Next

Click here to view all of our blog posts