Podstawowe informacje o cyklach rozwojowych

Cykl rozwojowy w Vault wspiera użytkowników w codziennych czynnościach zarządzania plikami. Aby zbudować go w sposób idealny należy poprawnie skonfigurować i stosować siedem obszarów:

  1. Zbudować właściwości
  2. Dodać kategorie
  3. Zdefiniować zasady przydzielania kategorii
  4. Zdefiniować schematy rewizji
  5. Skonfigurować przejścia między stanami
  6. Wprowadzić zabezpieczenia
  7. Śledzić zmiany

Aby móc korzystać z cykli rozwojowych należy posiadać licencję Vault Workgroup lub Professional.

Zarządzanie właściwościami

Właściwości w Vault są metadanymi dostarczającymi informacjami o danych przechowywanych w Vault. Właściwości mogą być przypisane do plików, folderów, elementów (Vault Professional) i obiektów  zdefiniowanych przez użytkownika (VP). Właściwości przypisujemy do odpowiednich kategorii. Mapowanie determinuje źródło wartości dla właściwości.

Wartości właściwości są określane i indeksowane w momencie wpisywanie plików do repozytorium. 

Kategorie

Kategorie dostarczają metod logicznego grupowania obiektów. Za pomocą kategorii można przypisać do obiektów właściwości zdefiniowane przez użytkownika, cykle rozwojowe oraz schematy rewizji.

Zasady przydzielania kategorii.

Zasady definiują warunki, na jakich obiekty są automatycznie przypisywane do danej kategorii w oparciu o właściwości.

Konstruktor wyrażeń pozwala w elastyczny sposób definiować wyrażenia w oparciu o wartości wybranych właściwości oraz wyrażenia logiczne.

Oznaczanie rewizji

Rewizją oznaczamy kluczowe wersje plików projektu. Na ogół nowe oznaczenie rewizji oznacza poprawioną wersję naszego modelu. Podczas wykonywania polecenia zmień wersję Vault automatycznie oznaczy nasz projekt kolejną wartością rewizji, np. z A na B, z 1 na 2 itp. W zależności od zdefiniowanego schematu.

Schematy rewizji

Definiują one format i kolejną sekwencję oznaczeń rewizji. Dzięki temu użytkownicy mogą oznaczyć rewizję tylko w obrębie predefiniowanych znaków. Dla przykładu standardowy format numeryczny zaczyna się od 1 i kolejne oznaczenia zwiększane są o 1 bez pomijania żadnej cyfry.

Schematy rewizji nie można edytować po tym jak został użyty dla dowolnego obiektu.

Stany

Stany oznaczają status obiektu w obrębie danego cyklu rozwojowego. Ilość oraz rodzaj stanów danego pliku zależny jest od przypisanej do niego definicji cyklu rozwojowego oraz zawartych w niej reguł przejść.

Stan danego obiektu określa:

– reguły zgodności dla właściwości

– akcje wykonywane przy zmianie stanu

– uprawnienia w dostępie do obiektu przez poszczególnych użytkowników a także to, kto może wykonać zmianę stanu.

Stanami cykli rozwojowych można oznaczać także foldery. Muszą one być jednak przedtem przypisane do odpowiedniej kategorii.

Przejścia

Przejście zachodzi w momencie zmiany stanu obiektu na inny.

Definicja przejścia pozwala na określenie:

– kryteriów – w oparciu o wartości właściwości określają kiedy dane przejście jest dozwolone (np. właściwość Opis nie jest pusta)

– Akcji – wykonywane są automatycznie w momencie wykonania danego przejścia (np. wygenerowanie pliku pdf)

– zabezpieczeń – definiują kto może wykonać dane przejście.

Zabezpieczenia

Uprawnienia w dostępie do obiektów mogą być przypisane na trzy sposoby:

– uprawnienia oparte na obiektach – ustawienia zabezpieczeń odczytywane są z ustawień danego obiektu, jest to wartość domyślna.

– uprawnienia oparte na stanach – kombinacja uprawnień z ustawień obiektu i tych wynikających ze stanu cyklu rozwojowego.

– nadpisanie uprawnień do obiektu – występuje wówczas, gdy np. administrator ręcznie przypisze uprawnienia do danego obiektu

Śledzenie zmian

Kiedy projekt wymaga wprowadzenia zmian pożądana jest ścisła kontrola tego kto kiedy wykonał modyfikację plików. W Vault Professional istnieje dokument Zlecenie zmiany, który pozwala śledzić proces modyfikacji obiektów.

Każdy obiekt kontrolowany przez zlecenie zmiany musi przejść przez ściśle określoną listę stanów i akcji. Zawsze możliwe jest sprawdzenie kto i kiedy wykonał jakie operacje na obiektach kontrolowanych przez zlecenie zmiany.

Tomasz Kolasiński
Starszy inżynier aplikacji DM

Uczestnictwo w szkoleniach jest doskonałym sposobem na zdobycie dodatkowych kwalifikacji co niesie ze sobą szereg korzyści istotnych zarówno dla firmy jak i jej pracownika, dlatego zajrzyj już teraz do naszej oferty szkoleniowej i wybierz coś dla siebie!
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat innych metod pracy z Autodesk Vault, zajrzyj na nasz kanał YouTube! W przypadku chęci skontaktowania się z nami, wypełnij formularz poniżej 🙂


Odwiedź nas też w innych miejscach!🙂

Previous

ZAPIS Webinaru „Autodesk Inventor – Edycja bezpośrednia”

ZAPIS Webinaru „Co nowego w Autodesk Revit 2022?”

Next

Click here to view all of our blog posts