Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę: Główny Plan Wytwarzania Informacji Projektowej (MIDP)

Zasady i wytyczne dla Głównego Planu Dostarczania Informacji Projektowej

Procesy BIM wymagają standaryzacji fundamentalnych dokumentów BIM. Kolejnym dokumentem przygotowywanym przez Wykonawcę jest Główny Plan Dostarczania Informacji Projektowej, czyli MIDP. Ten dokument wykorzystywany jest do planowania harmonogramu dostarczania całej dokumentacji projektowej oraz dokładne określenie jej zakresu. Zastosowanie tej tabeli pomoże efektywnie planować i kontrolować postępy w projekcie, ale również wspomoże zarządzanie dokumentacją. Wspiera również implementację CDE. Jego szablon stanowi załącznik do Wymagań Informacyjnych Zamawiającego (EIR – Employers Information Requirements). Dziś przedstawię Ci bliżej jego format, zawartość oraz jego zastosowanie.  Będzie to kolejny artykuł, w którym omawiać będę dokumenty, przygotowywane przez Zamawiającego w ramach projektu BIM.

Definicja MIDP

Główny Plan Dostarczania Informacji Projektowej (ang. Master Information Delivery Plan – MIDP) to dokument w formie tabeli. Zbiera skrupulatnie dane o zakresie dokumentacji projektowej, podzielone na dane etapy projektowe. Z punktu widzenia dokumentów standaryzujących BIM, jego przygotowanie jest obowiązkowe. Zredagowane szablonu MIDP leży po stronie Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy jest natomiast jej uzupełnianie i dołączenie do Planu Wykonania BIM (BEP). Plan ten ma pomagać w planowaniu prac projektowych, zwłaszcza modelowania oraz być źródłem informacji o komponentach BIM.

Ze względu na łatwość edycji i uzupełniania, szablon tej tabeli wykonywany jest w formacie arkusza kalkulacyjnego. Wpływ na wybór formatu ma również jego powszechność, bo któż z nas nie używa Exela, chociażby do prostych zestawień lub obliczeń. W niektórych firmach, format Exela zastępują dedykowanymi aplikacjami, powszechnie dostępnymi na rynku. Tabela ta powinna zawierać jasny i czytelny podział na obszary pracy np. budynek A, B i C, brane, pakiety dokumentów formalnych wynikających z przepisów prawa np. pozwolenia i zgody urzędowe np. wybudowanie schodów na działce drogowej. W przypadku pakietów dokumentów, których zakres zmienia się w trakcie trwania etapu i jest trudny do określenia na jego początku  w MIDP wyróżnia się wyłącznie poszczególne pakiety. Szczegółowy zakres tych pakietów rozpisuje się w Planach Dostarczania Informacji Projektowej Dla Pakietów Roboczych (TIDP – ang. Task Information Delivery Plan).

Tabelę MIDP tworzy Wykonawca na początku każdego etapu projektu. Aktualizować i wzbogacać o nowe informacje wraz z rozwojem projektu, nie rzadziej niż co 4-6 tygodni. Treść tabeli powinna być możliwie najbardziej kompletna od samego początku jej tworzenia. Dobrym kierunkiem jest tworzenie osobnych list dla każdego etapu. Pomimo że tabele MIDP przygotowuje Wykonawca to w procesie tworzenia tabeli powinien brać udział reprezentanci Zamawiającego.

Kluczowe osoby biorące udział w tworzeniu tabeli MIDP to:

 • menadżer projektu,
 • główny projektant,
 • główni koordynatorzy projektów barażowych,
 • kierownik budowy,
 • menadżer BIM/informacji Zamawiającego,
 • menadżer i/lub koordynator BIM Projektanta,
 • menadżer i/lub koordynator BIM Wykonawcy – opcjonalnie.

Aktualizowanie Głównego Planu Dostarczania Informacji Projektowej (MIDP)

Tabelę MIDP, należy zredagować możliwie jak najbardziej kompletnie od samego początku. Często jest to trudne do zrealizowane, zwłaszcza w szczegółowy sposób i to od samego początku. Ze względu na to MIDP jest stale rozwijana i aktualizowana w mirę rozwoju projektu przez jedną, wyznaczoną wcześniej osobę. Aktualizowanie MIDP powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 4 do 6 tygodni, aby zachować ciągłość informacji i uniknąć chaosu. Samo aktualizowanie MIDP i wprowadzanie zmian, powinno być konsultowane z osobami odpowiedzialnymi za wybrany zakres prac.

Struktura MIDT

Wygląd i cała struktura dokumentu ustalana jest przez Wykonawcę i Zamawiającego na początku projektu. Należy jednak pamiętać, że w trakcie trwania projektu nie zmienia się układu pól albo wyglądu tabeli. Zmieniać struktury nie można ale należy ją uzupełniać w trakcie rozwoju prac projektowych. To tylko schemat, Ty tabelę możesz zaprojektować inaczej, zgodnie ze standardami firmy w której pracujesz. Uwaga: Format tabeli będzie zależał od rodzaju projektu. Inną formę może przybrać dla budynku wielorodzinnego a inny dla biurowego.

Co zawiera tabela:

 • Osoba odpowiedzialna, sprawdzająca i zatwierdzająca – podanie imion i nazwisk bezpośrednio odpowiedzialnych za dokument
 • Dyscyplina (branża) – do każdego dokumentu trzeba przypisać do odpowiedniej branży.
 • Etapy projektu – lista etapów powinna być zgodna z ogólnie przyjętą praktyką na naszym rynku, czyli:
 • Inwentaryzacja,
 • Koncepcja,
 • Projekt Budowlany,
 • Projekt Wykonawczy,
 • Projekt Warsztatowy,
 • Budowa, Projekt
 • Powykonawczy.
 • Numer dokumentu – unikalny identyfikator zgodny z przyjętym standardem nazewnictwa dokumentów. Standardy te powinny by określone na samym początku projektu i nie może on ulegać zmianie w trakcie jej trwania.
 • Nazwa dokumentu – jednoznaczne i wystarczające nazwy plików dokumentów
 • Typ dokumentu – określenie typu ułatwia filtracji i grupowania dokumentów np. model BIM, raport, pozwolenia itp.
 • Wersja – określenie aktualnej wersji/rewizji. Jeżeli dokument jest planowany, ale jeszcze nie został stworzony, pole pozostaje puste. Sposób określania wersji powinien być zgodny z oznaczeniem w CDE
 • Formy dokumentów – podanie formatu natywnego oraz formaty wymiany dla wszystkich dokumentów
 • Data – podanie planu dostarczenia dokumentu na danym etapie rozwoju projektu

Jak wygląda taki dokument? Jest on w formacie skoroszytu Exel, gdyż jest ogólnodostępny i powszechnie używany. Przykładowa struktura tabeli Planu Dostarczania Informacji Projektowej poniżej:

Proces tworzenia MIDT

Nie jest on skomplikowany ani złożony jak może się wydawać na samym początku. Stworzenie tego dokument jest niezbędne do poprawnego określenia zakresu dokumentacji w projekcie. Żeby go wykonać można wyodrębnić:

 • Uzgodnienie formatu tabeli MIDP. Należy ustalić format tabeli, układ i treść kolumn oraz sposób kodowania nazewnictwa dokumentów. Przygotowuje się wstępny szablon, który konsultuje się z głównymi projektantami branżowymi.
 • Rozpisanie listy dokumentów. Tworzy się listę dokumentów wchodzących w zakres projektu. Na tym etaie, podział na sekcję powinien wynikać z przyjętego podziału projektu na lokalizację oraz sposób w organizacji pracy zespołów projektowych. Wprowadzony podział nie powinien wprowadzać sztucznego rozbicia. Na tym etapie wystarczy podanie nazw planowanych dokumentów.
 • Systematyzowanie nazewnictwa i kodowania. Po rozpisaniu listy dokumentów, należy uzupełnić kodowanie oraz usystematyzować nazewnictwo w taki sposób aby było one zgodne z przyjętymi standardami oraz możliwościami platformy CDE.
 • Określenie formatów i typów dokumentów.
 • Wypełnienie pozostałych wymaganych informacji.

Inżynier aplikacji BIM
Joanna Grafka

Uczestniczenie w szkoleniach jest doskonałym sposobem na zdobycie dodatkowych kwalifikacji, co niesie ze sobą szereg korzyści istotnych zarówno dla firmy jak i jej pracownika, dlatego zajrzyj już teraz do naszej oferty szkoleniowej i wybierz coś dla siebie!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat innych metod pracy z BIM, zajrzyj na nasz kanał YouTube! W przypadku chęci skontaktowania się z nami, czy wyboru szkolenia dopasowanego do Twoich potrzeb, kliknij poniżej 🙂


Odwiedź nas też w innych miejscach! 🙂

Previous

Archipogadanki cz.4 – transkrypcja

Praca zdalna? Wybierz Vault Gateway

Next

Click here to view all of our blog posts